Skip to content

Handelsbetingelser hos North Away ApS

Generelle oplysninger

North Away ApS

Frederiksberg Allé, 42a, 3tv

1820, Frederiksberg

CVR nr.: 44228572

Telefon: 20613272

Email: info@north-away.com

 

Betingelserne regulerer forholdet mellem North Away ApS og dig som kunde, når du køber en rejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

 

1)    Aftaleindgåelsen

1.1 En aftale om køb af en pakkerejse eller tilmelding til en grupperejse indgås mellem kunden og North Away ApS og er bindende for begge parter, når depositum er betalt til North Away ApS.

 

1.2 Efter kunden har betalt depositum som instrueret i forbindelse med registrering til rejsen bekræfter kunden at være bundet og følge følgende rejsebetingelser. Tilmelding er bindende for North Away ApS, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling). Ved tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret følgende rejsebetingelser. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentlige informationer som eksempelvis klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

 

1.3 Såfremt kunden ikke accepterer tilbuddet inden den angivne frist eller ikke indbetaler depositum eller fuld betaling rettidigt, er North Away ApS ikke længere bundet af tilbuddet.

1.4 North Away ApS har ret til at lave nødvendige og rimelige ændringer til programmet og omfang er services i forbindelse med, men ikke begrænset til, overnatning, transport og andre services til programmet i det omfang North Away ApS vurderer det nødvendigt og rimeligt. North Away ApS skal ikke holdes til ansvar for tab, skader, udgifter eller andre krav relateret til disse ændringer og den tilmeldte har ikke krav på refundering udover de givne muligheder for refundering.

 

2)    Kontrol af rejsedokumenter

2.1 North Away ApS fremsender efter aftalens indgåelse relevante rejsedokumenter til kunden.

2.2 Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks reagere over for North Away ApS, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

3)    Priser og betaling

3.1 Rejsens pris omfatter aftalens nævnte ydelser samt alle skatter og afgifter.

3.2 På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

3.3 Hos North Away ApS er alle priserne i danske kroner (DKK) og angivet inkl. moms og afgifter.

3.4 North Away ApS forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

3.5 Der tages forbehold for udsolgte varer.

3.6 Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har North Away ApS ret til at annullere aftalen.

3.7 North Away ApS modtager betaling med Bankoverførsel. Betalingen trækkes først på kundens konto, når varen afsendes.

 

4)    Depositum og restbetaling

4.1 Depositum udgør 30% af rejsens pris, dog mindst 2000 kr. pr. person.

4.2 I forbindelse med visse rejser kan depositum være højere.

4.3 Depositum for grupperejser indbetales ved tilmelding og for andre rejser indbetales depositum ligeledes ved bookningen. Herefter tilsendes den fulde skræddersyet rejseplan

4.3 Depositum refunderes IKKE.

4.4 Slutbetaling skal være indbetalt senest 61 dage før afrejsedagen, hvis ikke andet er anført.

4.5 Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at kunden har dem i hænde senest syv dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

4.6 I forbindelse med danske såvel som lokale højtider på rejsemålet kan det være nødvendigt, at restbeløbet indbetales tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller og andre leverandører.

 

5)    Levering af digitale produkter

5.1 North Away ApS bestræber sig på at afsende ordre inden for 7 hverdage efter modtagelse af bestilling. Bemærk, at leveringstiden kan variere afhængigt af personlige ønsker og omfanget af rejsen.

5.2  Efter betalingen er sket, modtager kunden sit produkt senest inden for 7 hverdage.

5.3 Da North Away ApS arbejder med store filer, vil vi sende det digitale produkt gennem ‘WeTransfer’ ved brug af kundens mailadresse.

5.4 Det er kundens ansvar at hente produktet ned på sin egen enhed, da filerne kun er tilgængelige i en begrænset tidsperiode.

 

6)    Kundens ændring af rejsen

6.1 Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte North Away ApS hurtigst muligt.

6.2 Hvis det er muligt for North Away ApS at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører samt et ændringsgebyr på 750 kr. pr. person.

6.3 North Away ApS er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen og en ny bestilling.

 

7)    Fortrydelsesret

7.1 For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12.

7.2 Sker afbestilling senere end 61 dage før afrejsen, har North Away ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

7.3 Pakkerejselovens almindelige regler for afbestilling gælder i øvrigt.

7.4 Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

       Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

       Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

       Varer, der forringes eller forældes hurtigt. Digitale produkter der er taget i brug. Med taget i brug menes der, at hvis det digitale produkt er downloadet så er det taget i brug og kan ikke fortrydes.

 

8)    Refusion

8.1 Refusion af rejsebetalingen, eller dele heraf, betalt til North Away ApS vil kun ske under følgende omstændigheder:

       Hvis rejsen aflyses af North Away ApS, refunderes den allerede indbetalte del tilbage til kunden.

       Hvis den tilmeldte, uanset årsagen, ønsker at trække rejsen tilbage skal dette ske via skriftlig meddelelse til North Away ApS inden for følgende tidsramme:

o   Når som helst før rejsen bekræftes refunderes 100% af det indbetalte beløb, efter at bankgebyrer er fratrukket.

o   Sker afbestilling senere end 61 dage før afrejsen, har North Away ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

o   Under eller efter turen vil det ikke være muligt at få refusion.

8.2 Hvis der er tale om refusion, bedes kunden medsende bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.) for at lette overførslen af det aftalte beløb.

8.3 Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da de ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til refusionen.

 

9)    Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

9.1 Kunden kan ’gratis’ afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

9.2 Begivenheden skal være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

9.3 For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår på det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

 

10) Reklamationer efter rejsens afslutning

10.1 Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af North Away ApS – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for North Away ApS. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod North Away ApS gældende.

 

11) Rettigheder

11.1 Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører North Away ApS.

11.2 Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

11.3 Kundens digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, workshop og kurser.

 

12) Persondatapolitik

12.1 For at kunden kan indgå aftale med North Away ApS og handle på vores hjemmeside, har North Away ApS brug for følgende oplysninger om kunden: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og oplysninger om det købte produkt.

12.2 North Away ApS behandler kundens personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for North Away ApS. Heri kan kunden læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

13) Klagemuligheder

13.1 Hvis kunden har klager vedrørende vores produkter eller service, bedes kunden kontakte os, så vi kan finde en løsning.

13.2 Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage til North Away ApS, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet – se hjemmeside www.pakkerejseankenævnet.dk.

 

14) Forsikring og helbredsoplysninger

14.1 Kunden er, medmindre andet er aftalt, påkrævet at købe tilstrækkelig rejseforsikring før rejsens afgang. Forsikringen skal sikre kunden imod alle risici der kan forekomme på rejsens inkluderende passende dækning for skade/tab af personlige ejendele, bagage, læge/medicin udgifter for fysiske eller psykiske skader, død og udgifter til scenarier, hvor kunden vil være ude af stand til at gennemføre resten af rejsen. 

14.2 Kunden er ved underskrift af Accept & Anerkendelse hvis de har fysiske, medicinske eller psykiske lidelse som kan påvirke kundens deltagelse i rejsen, kan af disse årsager afvises såfremt North Away ApS vurderer disse lidelser ikke er passende i forhold til rejsen.